תקנון ומדיניות  – "אחוזה מרקט"

כללי

  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר אחוזה מרקט” (להלן: "האתר") ועל כל רכישה אשר תתבצע בינך (להלן: "המזמין ו/או הלקוח") באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית ומהווים הסכם מחייב בינך ובין חברת "נ.ר.ג יסמין בע"מ " ח.פ 511086704, מפעילת האתר בכתובתה ברחוב המפעלות 13 עטרות ירושלים, (להלן: "החברה ו/או אחוזה מרקט
 1. תקנון זה הינו מסמך משפטי מחייב ויהווה בסיס משפטי לכל מחלוקת בין הלקוח ובין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מבוא

  1. כותרות הפרקים מובאות לצרכי שם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות התקנון. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצרכי נוחות בלבד ותקף לגבי נקבה בהתאם.
 1. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות החברה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. החברה לא תהא אחראית לפעולות בין צדדים שלישיים.

שימוש באתר

  1. האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בו בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 1. המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת באופן במפורש ולמעט מוצרים עליהם לא חל מע"מ עפ"י דין.
 2. המוצרים המופיעים באתר מוצעים ברובם למכירה לפי מארז , המזמין מודע לכך שאמת המידה שעל פיה מחויב הינה לפי מארז כמפורט ליד כל פריט ומאשר בזאת לחברה לחייבו לפי מארז ואין ולא תהיה לו טענה בדבר אי התאמה בעניין משקל המוצר.
 3. האחוזה מרקט רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. ככל שהמוצר יהיה חסר, אין החברה מתחייבת לספקו ללקוח כתוצאה מחוסר זמינות.

אספקה

  1. החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצרים הקפואים  בימי  שני וחמישי על פי אזור החלוקה המוגדר וזאת בכפוף לקבלת ההזמנה עד שעה 13:00 יום קודם, ובכפוף לאילוצי חברת השילוח.
  2. החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את מוצרי החנות  בימי  שישי וערבי חג על פי אזור החלוקה המוגדר וזאת בכפוף לקבלת ההזמנה עד שעה 10:00, ובכפוף לאילוצי חברת השילוח..
  3. מועד השלמת ההזמנה ע"י המשתמש ייחשב כאשר יתקיימו שני תנאים
 1. אישור הספק להימצאות המוצר במלאי.
 2. אישור חברת האשראי כי התשלום עבור המוצר שולם במלואו.

 

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מעיכוב במסירת המוצר ו/או אי אספקתו כתוצאה מכוח עליון ובין היתר מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חרום ו/או נזקי טבע.
  2. החברה אינה מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון וככל שמוצר שהזמין הלקוח חסר במלאי, יקבל על כך הודעה מתאימה ובאפשרותו לקבל את מלוא התמורה ששילם ו/או קבלת זיכוי כספי. מבלי  לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה ממוצר אשר הוזמן וחסר במלאי ולא יהיה למזמין כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

פרסומים

  1. במועד הרשמה לאתר לרבות במועד מסירת פרטי משתמש ו/או מסירת כתובת דואר אלקטרוני ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים  ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בהקשר לפעילות החברה ו/או פעילות האתר.
 1. כמו כן ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה ע"י שליחת הודעה חוזרת בין אם התוכן נשלח בדואר אלקטרוני ובין אם בהודעת טקסט.
 1. הגבלת אחריות 
  1. תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, נועדו להמחשה בלבד.
 2. החברה אינה מתחייבת כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים או זמינות מתמדת. למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.

שינויים באתר

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע מראש על הפסקת זמינות השירות באתר מעת לעת לצרכי תחזוקה ו/או ארגון ו/או לכל צורך אחר.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות ולפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר של משתמש, כמפורט בתקנון זה וכן לרבות המקרים הבאים:
 1. במידה ויתברר כי התבצעה ו/או מתבצעת פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעילות בלתי  חוקית באתר ו/או;
 2.  לדעת החברה המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או; המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
 3. המשתמש מסר בעת ההרשמה פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון ו/או;
 4. המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במי מטעמם.

אבטחה

החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ובין  היתר מיישמת מנגנוני אבטחה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע המצוי באתר.

עם זאת, לא ניתן לשלול באופן מוחלט שיבושים ו/או חדירות למערכות, מחשבים ושרתי החברה ו/או לחברות שרתים   חיצוניות בהם משתמשת החברה.

בשל כך, מסירת המידע על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה בו מידע אישי מן המערכת ייאבד ו/או ייחשף לגורמים שאינם מורשים  אשר יעשו בו שימוש.

שונות

  1.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו    במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים של מחוז ירושלים.

. 2המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון, קרא את תוכנו והוא מסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו  ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור לעיל.

Avatar Mobile
Main Menu x

שעות פתיחה חגי תשרי

ערב ראש השנה:
יום ה' 14.09.23 - 12:30-17:30
יום ו' 15.09.23 - 08:15-14:30
ערב יום כיפור יום א׳ 24.9:
החנות באבו-גוש תיהיה סגורה, ניתן להגיע לרכוש אוכל מוכן לסעודה מפסקת מסניף תלפיות. פייר קניג 28 ירושלים.
ערב סוכות- חג ראשון:
יום ה' 28.09.23 - 12:30-17:30
יום ו' 29.09.23 - 08:15-14:30
ערב חג שני
יום ה' 05.10.23 - 12:30-17:30
יום ו' 06.10.23 - 08:15-14:30